skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Euroscola 2017

 .

Komu je program Euroscola určený

Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku vo veku 16-18 rokov. Škola môže podľa svojich priorít určiť, či to budú všetci študenti od 16 do 18 rokov alebo len študenti niektorého ročníka.

UPOZORNENIE: Školy, ktoré sa zúčastnili pracovného dňa Euroscola v Štrasburgu v roku 2016, sa môžu zapojiť do súťaže, ale nebudú sa môcť zúčastniť pracovného dňa Euroscola v Štrasburgu v roku 2017.

Termín podania prihlášok: 25. novembra 2016

Cena pre víťaza

Školy, ktoré sa umiestnia na 1. - 7. mieste, sa zúčastnia pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu v prvom polroku 2017.

Ako sa zapojiť

Zapojiť sa do súťaže je možné tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch,  o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, ktorú môžu ovplyvniť rozhodnutia Európskeho parlamentu.

Druh usporiadaného podujatia závisí iba od výberu školy a nie je nijako obmedzený, musí však obsahovať prvok diskusie. Môže to byť napr. prezentácia spojená s diskusiou, prednáška v spojení s diskusiou, workshop a iné. Na podujatie môžu školy pozvať ako prednášajúcich aj externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, štátnej správy, univerzít, odborníkov na danú tému a pod., pričom počet zúčastnených hostí nemá významný vplyv na hodnotenie prihláseného projektu.
Z usporiadaného podujatia škola vyhotoví písomnú správu (dokumentáciu je potrebné dodať v tlačenej podobe, nie na CD/DVD.) Správa má byť prehľadná, nie príliš obsiahla a mala by obsahovať informáciu o príprave podujatia a zapojení študentov do organizácie, program, správu o diskusii, závery a prezenčnú listinu/prezenčné listiny, pokiaľ bolo podujatí viac. Správu môžu vyhotoviť aj študenti, ale je potrebné, aby bola podpísaná aj pedagógom.

Odporúčame, aby z dokumentácie bolo možné zistiť odpovede na nasledujúce otázky, ktoré hodnotiacej komisii umožnia lepšie posúdiť jednotlivé prihlášky a aktivity:

1. Koľko študentov má škola, koľko ich bolo oboznámených s podujatím, koľko sa aktívne zúčastnilo prípravy podujatia a koľkí sa zúčastnili konkrétnej aktivity?
2. Koho ste pozvali na podujatie z iných inštitúcii, napr. hosť z regionálnej samosprávy, poslanec EP alebo NR SR a pod.? Dovolíme si upozorniť, že cieľom nie je súťažiť v počte zúčastnených europoslancov, preto účasť viacerých europoslancov nemá výrazný vplyv na hodnotenie.
3. Zhodnoťte prínos podujatia pre školu a jej okolie - zhrňte názory študentov a pedagógov, oslovených účastníkov. Ak viete odhadnúť uveďte počet informovaných ľudí, počet aktívne zapojených účastníkov, a pod. Priniesli závery z podujatia nové myšlienky, resp. nové pohľady na tému?
4. Informovali ste o podujatí okolie školy, napr. miestne inštitúcie, noviny, televíziu? Akú reklamu ste robili podujatiu?
5. Aká bola spätná väzba? (napr. následný vedomostný test, hodnotiaci dotazník, slohová práca, ...) ?

Správa môže byť doplnená aj o grafickú dokumentáciu (fotografie, prezentácie) a ďalšie materiály, ktoré majú ilustrovať atmosféru aktivity.

Vypracovanú dokumentáciu zašlite spolu s vyplnenou prihláškou (pod textom) a kópiou zriaďovacej listiny školy do 25. novembra 2016 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky)  poštou  na adresu:
Európsky parlament
Informačná kancelária na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava

Náklady vzniknuté pri príprave a realizácii podujatia, ako aj iné náklady spojené s predkladaním prihlášky do súťaže nesú uchádzači a nemôžu byť Európskym parlamentom preplatené.

Okruhy možných tém

  • Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie - pomohlo nám?
  • Energetická bezpečnosť Slovenska v rámci Európskej únie
  • Vplyv pripravovaných obchodných dohôd na politickú váhu a ekonomickú stabilitu EÚ
  • Čo by EÚ mala robiť inak po rozhodnutí občanov Veľkej Británie vystúpiť z Európskej únie?
  • Migrácia a trh práce
  • Potrebujeme viac alebo menej Európy? V čom viac, v čom menej? (napr. potrebujeme viac rozhodnutí prijímaných na úrovní EÚ?)
  • Ako by mala EÚ riešiť utečeneckú krízu a zároveň nezvýšiť bezpečnostné riziká v Európe?

Nie je však bezpodmienečne potrebné striktne spracovať uvedené témy. Škola si môže vybrať aj inú tému. Musí sa však týkať oblastí, ktoré sa týkajú Európskeho parlamentu alebo ich môže Európsky parlament svojím rozhodovaním ovplyvniť.

Hodnotenie

Informačná kancelária EP na Slovensku vyhodnotí všetky doručené prihlásené projekty a každej škole pridelí body na základe kritérií uvedených v Hodnotiacej tabuľke. Podľa celkového bodového hodnotenia sa zostaví poradie škôl.
Škola môže poslať iba jednu prihlášku. Dokumentácia môže obsahovať viacero aktivít.
Účasť na pracovnom dni Euroscola v roku 2017 v Štrasburgu vyhrá sedem škôl s najvyšším bodovým hodnotením, ak spĺňajú podmienku, že sa nezúčastnili pracovného dňa Euroscola v roku 2016.

Vyhlásenie výsledkov

Výsledky vyhlási Informačná kancelária EP na Slovensku na slávnostnom podujatí v decembri 2016 za účasti poslancov Európskeho parlamentu. Presný dátum spresníme dodatočne. Na slávnostnom podujatí víťazi predstavia svoje projekty.
Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke www.europskyparlament.sk v deň vyhlásenia výsledkov.

Pracovný deň Euroscola 2017 v Štrasburgu

Dátum účasti na pracovnom dni Euroscola v Štrasburgu určí Informačná kancelária EP na Slovensku. Počet škôl, ktoré sa pracovného dňa zúčastnia, môže byť dodatočne navýšený.
Po stanovení termínov škôl na pracovných dňoch v Štrasburgu Informačná kancelária EP na Slovensku poskytne kontaktné informácie organizačnému tímu Euroscola  v Štrasburgu, ktorý potom priamo kontaktuje jednotlivé školy a informuje ich o podrobnostiach programu a pod. Preto je dôležité Prihlášku vyplniť čitateľne a s kontaktom na príslušného pedagóga.

Výber účastníkov

Pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu sa môže zúčastniť z každej školy skupina maximálne 24 študentov a 2 pedagógov (okrem mimoriadneho termínu, keď je počet upravený na 18+2).
Škola vyberie účastníkov na základe testov poskytnutých Informačnou kanceláriou EP spomedzi študentov, ktorí sa zúčastnili podujatia a sú podpísaní na prezenčnej listine. Testy sú v anglickom jazyku, na požiadanie v nemeckom alebo francúzskom jazyku, a obsahujú otázky o Európskej únii, Európskom parlamente a iných inštitúciách EÚ.

Organizačné informácie

Škola si dopravu, ubytovanie aj iné cestovné náležitosti zabezpečuje sama. V deň svojej návštevy v Štrasburgu škola dostane priamo v Európskom parlamente paušálny finančný príspevok na úhradu nákladov na cestu a ubytovanie, pričom výška príspevku na osobu závisí od vzdialenosti školy od Štrasburgu a je určená Európskym parlamentom. Z tohto príspevku si škola uhradí svoje náklady.  
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku škole nezabezpečuje ani nefinancuje dopravu do Štrasburgu, ubytovanie, ani iné cestovné náležitosti (napr. poistenie).

Home
 .
 .

Zúčastnili ste sa programu Euroscola? Napíšte nám svoj názor.

E-mail: epbratislava@europarl.europa.eu